ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
เต่ามะเฟือง
หาดคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วางไข่ครั้งแรก 17 ธันวาคม 2561
ฟักเป็นตัวเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ปล่อยลงทะเลรวม 48 ตัว
วางไข่ครั้งที่สอง 8 มกราคม 2562
ฟักเป็นตัวเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ปล่อยลงทะเลรวม 44 ตัว

ผลการปฏิบัติงานของ ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง (และเต่าหญ้า) หาดคึกคัก และหาดท่าไทร จ.พังงา

เต่าขึ้น
วางไข่
วันที่/สถานที่
ความกว้าง
ช่วงอก
(ซม.)
ความกว้าง
ขาพาย
(ซม.)
จำนวนไข่ ระยะห่างของช่วงเวลาการขึ้นวางไข่ (วัน) การฟักเป็นตัว
ไข่ปกติ ไข่ลม ไข่เสีย รวม วันที่ ใช้เวลาฟัก (วัน) เวลาฟัก (ประมาณ) ลงทะเล ตาย ไข่ไม่ฟัก รวม
เต่ามะเฟือง
17 ธันวาคม 2561
หาดคึกคัก
 92  163 89 25  4 118  ครั้งแรก  11 กุมภาพันธ์ 2562     56  19.05 น.  48   1 40 89
เต่ามะเฟือง
26 ธันวาคม 2561
หาดท่าไทร
100  160 35 31 20 86   9 24 กุมภาพันธ์ 2562     60  02.00 น.  35  -  - 35
เต่ามะเฟือง
8 มกราคม 2562
หาดคึกคัก
 92  165 64 48 - 112 13 2 มีนาคม 2562    53  19.37 น.  44   7 13 64
รวมการขึ้นวางไข่ 3 ครั้ง 188 104 24 316 รวมการฟักเป็นตัว  127   8 53  188
เต่าหญ้า
2 กุมภาพันธ์ 2562
หาดบ่อดาน
ไม่มีข้อมูล 78 81 - - 81 เป็นเต่า
คนละชนิด
20 มีนาคม 2562 46 22.00 น. 68 - 13 81

แผนผังกล้อง CCTV

องค์ความรู้