ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กำหนดมาตรการในการดูแลพื้นที่วางไข่เต่ามะเฟือง พร้อมข้อมูลกฏหมายที่เกี่ยวข้อง